Bell Schedules

Regular Day
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:10 AM
School Begins 8:15 AM
Kinder Lunch 10:55 AM 11:35 AM 40 min
1st Grade Lunch 11:10 AM 11:50 AM 40 min
2nd Grade Lunch 11:30 AM 12:10 PM 40 min
3rd Grade Lunch 11:50 AM 12:30 PM 40 min
4th Grade Lunch 12:15 PM 12:50 PM 35 min
5th Grade Lunch 12:35 PM 1:10 PM 35 min
Kinder Dismissal (from 8/22-9/11) 11:38 AM
Kinder Dismissal beginning 9/17 1:25 PM
Kinder Intervention 1:25 PM 2:13 PM 48 min
Grades 1st - 3rd Dismissal 2:13 PM
Grades 4th - 5th Dismissal 2:30 PM
Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:10 AM
School Begins 8:15 AM
Kinder Lunch 10:50 AM 11:30 AM 40 min
1st Grade Lunch 11:10 AM 11:50 AM 40 min
2nd Grade Lunch 11:30 AM 12:10 PM 40 min
3rd Grade Lunch 11:50 AM 12:30 PM 40 min
4th Grade Lunch 12:10 PM 12:45 PM 35 min
5th Grade Lunch 12:30 PM 1:05 PM 35 min
Kinder Dismissal (from 8/22-9/14) 11:38 AM
Kinder beginning 9/17 1:10 PM
Grades 1st - 5th Dismissal 1:10 PM